Warunki udziału w kursie motorowodnym

Udział w kursie możliwy jest, gdy kandydat ukończył dwanaście lat (liczy się w tym przypadku dzień urodzenia), uzyskał pisemną zgodę rodziców na uczestniczenie w kursie oraz zaświadczenie od lekarza potwierdzające brak przeciwskazań do uprawiania żeglarstwa i zdjęcie legitymacyjne. Zgoda rodziców wymagana jest od osób między dwunastym, a osiemnastym rokiem życia. Konieczne jest też uiszczenie opłat za kurs oraz opłat egzaminacyjnych. Opłata za kurs jest zmienna w zależności od tego, jakiego rodzaju szkolenie kandydat wybiera. Przeważnie, jeśli kurs połączony jest z obozem organizowanym przez ośrodek szkoleniowy, to koszt będzie niższy niż przy korzystaniu z samego tylko szkolenia. Dzieci uczące się i młodzież studenctka mają też dodatkowe upusty w ramach opłat za czynności egzaminacyjne. W przypadku dorosłych wynoszą one bowiem odpowiednio (wg cennika PZMWiNW): za egzamin dwieście złotych, a za patent piećdziesiąt złotych, natomiast w przypadku uczących się (ale do dwudziestego szóstego roku życia!) za egzamin sto złotych, i za patent dwadzieścia pięć złotych. Patent sternika motorowodnego uprawnia do sterowania jachtem motorowodnym o mocy silnika do 60 kW (81,6 KM) po wodach śródlądowych, a także do sterowania jachtem motorowodnym o mocy silnika do 60 kW (81,6 KM) po wodach morskich w strefie dwóch mil morskich od brzegu, tylko w porze dziennej. Dla osób do szesnastego roku życia istnieje nakaz korzystania z uprawnień wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.